Monday, March 14, 2011

Situasi 38 : Kesalahan Sebutan

Kesalahan sebutan dalam bahasa Melayu sudah menjadi lumrah dalam masyarakat kita pada hari ini. Kesalahan bahasa ini bukan sahaja tertumpu kepada ejaan, malah sebutan turut menghadapi masalah kerana pengaruh bahasa Inggeris yang kuat. Sistem ejaan telah menetapkan bahawa sebutan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris hendaklah menurut sistem bunyi dalam bahasa Melayu. Berikut beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh penutur bahasa Melayu. Antaranya ialah :
                                      Kata                                                   Kesalahan
                                    Dialog                                                       dai-log
                                    Radio                                                       re-di-o
                                    Definisi                                                  de-fa-na-si
                                    Industri                                                   in-das-tri

Kesalahan sebutan sering kali dilakukan oleh penutur akibat pengaruh bahasa asing yang tidak mudah lenyap dalam minda masyarakat. Sewajarnya, penyebutan bahasa perlu dibakukan agar bunyinya tidak dipengaruhi oleh bahasa Inggeris. Tambahan pula, sebutan bahasa Melayu yang dibakukan menunjukkan nilai sebenar bahasa tersebut.

No comments:

Post a Comment